Procedura executării silite reprezintă cea de-a doua etapă din cadrul procesului civil, având ca scop principal realizarea efectivă a dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sa prin alt titlu executoriu. Astfel, regula este că obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc.

Pentru a putea determina durata executării silite, trebuie mai întâi să cunoaștem etapele acesteia, fiecare din aceste etape având propriile termene procedurale:

Sesizarea executorului judecătoresc

De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare.

Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului.

Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite. Cu această ocazie, debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Efectuarea actelor de executare silită

În principiu, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație.

Când prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plată, executarea nu se poate face mai înainte de împlinirea acelui termen.

Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului. De regulă, executorul judecătoresc emite adrese către direcțiile de impozite și taxe locale de la domiciliul sau sediul debitorului și la bănci pentru a identifica bunurile urmăribile ale debitorului, inclusive conturi și depozite bancare.

Direcțiile de impozite și taxe locale și băncile sunt ținut să răspundă la solicitarea executorului judecătoresc în termenul legal de 30 de zile.

Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6:00 și nici după ora 20:00. Executarea silită nu se va putea face nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviințată de instanța de executare.

Amânarea și suspendarea executării

În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul judecătoresc nu poate amâna executarea decât dacă procedura de citare sau de întocmire a anunțurilor și publicațiilor de vânzare nu a fost îndeplinită.

De asemenea, executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanță.

În aceste cazuri, durata executării silite este practic dilitată cu perioada amânării/suspendării, timp în care nu se efectuează acte de executare silită.

Încetarea executării

Executarea silită încetează dacă:

s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii;

nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri;

creditorul a renunțat la executare;

a fost desființat titlul executoriu;

a fost anulată executarea.

În concluzie, în condiții ideale, dacă instanța încuviințează exeuctarea silită la timp, executorul judecătoresc identifică bunuri, iar debitorul nu solicită/obține suspendarea executării, executarea silită durează cel puțin 60 de zile de la data înregistrării cererii de executare la executorul judecătoresc.

Așteptăm comentariile voastre despre cât a durat în concret executarea silită.